पनौती नगरपालिकाको आ.ब २०७८-७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम